ספר שהוא דרך חיים

אין מילה ואות בתניא שאין בהם תילי תילים של כוונות בעמקי סתרי התורה • ידוע שכל מילה ב'תניא' נכתבה במסירות נפש

ספר שהוא דרך חיים

אין מילה ואות בתניא שאין בהם תילי תילים של כוונות בעמקי סתרי התורה • ידוע שכל מילה ב'תניא' נכתבה במסירות נפש

ספר התניא הוא דרך החיים לגדולים וקטנים

ספר התניא של רבינו "ספר של בינונים", בהסבריו השונים לדרכי החיים, כיצד צריך להיות יהודי לחיות בענינים גופניים ורוחניים, וסוגי העצות איך למצוא מומי בני אדם ולתקנם - פתח את עיניהם של עשרות אלפי יהודים בעולם הרחב בכל תפוצות ישראל, בגולה ובארץ ישראל. ספר התניא היה לספר דרך החיים לגדולים וקטנים: איך שהגאון הגדול ביותר מוכרח להיות עובד ה', ואיך היהודי הפשוט ביותר יכול להיות עובד ה'.

לשון ספר התניא מדויק באותיות

בספר התניא הלשון מדוייק באותיות, וצריכים שימת לב מיוחדת בפרוש המילות וכוונותיהם גם כאשר ישנו כפל הענין במילות שונות.

בכל אות בתניא יש סתרי תורה

ידוע ומפורסם הוא, שאין לך תיבה ואות בתניא שאין בהם תילי תילים של כוונות בעמקי סתרי התורה. אבל זה היה ידוע רק לרבותינו הקדושים.

מעלתה של חצי שורה בתניא

שורה בתניא, ואפילו חצי שורה, (ואפילו במקום ש)סליק ענינא, הוא דבר נעלה, ובלבד שזה יגיע ללב, ושהלב יעלה אותו לראש, שיבוא לידי פועל.

מדיוקי הלשונות שבספר התניא לומדים הרבה הלכות

תורת החסידות חב"ד ענינה הלכה פסוקה בנוגע לעבודת ה'.. כידוע שמדיקי הלשונות דספר התניא ("תורה שבכתב דתורת החסידות) לודים כמה וכמה עניני הלכה. וזאת - - מלבד עניני הלכה שמצינו בפירוש בספר התניא, בפרט בנוגע לג' הקוין תורה תפלה וגמ"ח. ועד"ז הוא גם לתורה שבע"פ דתורת החסידות, שניתנה ביחד עם תורה שבכתב, בהיותה הפירוש דתורה שבכתב.

צדיקים על ספר התניא

כ"ק הרב המגיד ממעזריטש:

"התניא הוא תורה מגן עדן עליון"

הרה"ק רבי זושא מאניפולי:

"כל הנייר שבעולם לא יספיק לכתוב את שבחי אדמוה"ז והתניא ..עם ספר התניא ילכו ישראל לקראת משיח צדקנו"

הרה"ק ר' יהודה לייב הכהן:

"וכעת ישמח ישראל (הבעש"ט) בהגלות דברי קדשו ... ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא"

הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיצ'ב:

"וכעת ישמח ישראל (הבעש"ט) בהגלות דברי קדשו ... ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא"

שתף לחברים

שתף